Buletin informativ privind rezultatele anticipate realizate prin activitatile proiectului

ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM in calitate de partener, impreuna cu COLEGIUL TEHNIC “PAUL DIMO” GALATI, SCOALA GIMNAZIALA TICHILESTI BRAILA, SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA SANTIMBREANU” BRAD si COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” IASI, prin implementarea proiectul cu titlul: „PASI in EDUCATIA TUTUROR”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, contract POSDRU/181/2.2/S/153549, isi propun prin activitatile pe care urmeaza sa le realizeze, urmatoarele rezultate anticipate:

– prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii in rândul a 390 de prescolari, elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, parinti /tutori ai prescolarilor, parinti /tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii, inclusiv rromi apartinand scolilor si liceelor din 3 regiuni(SE, NE, V) de comunităţi foste industrializate si foste miniere, în localităţi rurale şi urbane, din România prin implementarea de programe integrate de sprijin pentru acestia.  cresterea increderii in sine a elevilor prin participarea lor la activitati optimizate de consiliere si orientare scolara
– cresterea gradului de informare cu privire la necesitatea prevenirii si combaterii părăsirii timpurii a școlii prin organizarea campaniei de constientizare;
– cresterea gradului de informare a opiniei publice din regiunile Sud-Est , Nord-Est si Vest cu privire la prevenirea si combaterea părăsirii timpurii a școlii: prin mijloace mass-media, organizarea conferintelor de lansare si inchidere a proiectului, distribuirea de pliante si mape publicitare, organizarea unei campanii de constientizare.
– creşterea gradului de informare a 390 de persoane privind consecințele părăsirii școlii , influențarea pe tot parcursul vieții si reducerea șanselor acestora de participare la viața socială, culturală și economică a societății, in cadrul activitatii de consiliere si orientare scolara
– creşterea accesului la educaţie preşcolară şi şcolară pentru 390 prescolari , elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, parinti /tutori ai prescolarilor si scolarilor, inclusiv rromi din zone foste industrializate si foste miniere , prin participarea la programul de educaţie de tipul „Şcoala după şcoală”.

– formarea competenţelor şi abilităţilor de bază la copiii din grupul ţintă prin dezvoltarea de curriculum adecvat,inclusiv materiale didactice, pentru programele educaţionale de sprijin implementate in cele cinci centre de programe integrate create prin proiect.
diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii de către copiii din grupul ţintă prin derularea de activităţi de informare şi consiliere adresate părinţilor acestora.
– stimularea participarii elevilor si parintilor la activitatile proiectului prin acordarea de subventii lunare.

– consolidarea cooperării interregionale şi a parteneriatelor între furnizori de servicii educaţionale si alti actori interesati in formarea profesionala.

Toate rezultatele anticipate sunt in concordanta cu DCI POSDRU 2007-2013 cu privire la creşterea accesului la educaţie preşcolară şi şcolară, programe de tip „Scoală după Scoală”, furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere, predare centrată pe elev, campanii de creştere a nivelului de conştientizare etc.
Avand in vedere demersul didactic, activitatile desfasurate in cadrul CPI faciliteaza la un moment dat găsirea unui loc de munca mai bun, respectiv asigurarea accesului la o calificare certificata, nevoi sociale de susţinere a traiului zilnic , aduce un plus de valoare comunitaţii şi vieţii acestor tineri şi familiilor lor.
Material realizat de Barda Vasile, expert informare și publicitate
Mai 2015